Wikipedia:Chủ điểm chọn lọc

Chủ điểm chọn lọcChủ điểm tốt là tập hợp những bài viết liên quan với nhau và đạt chất lượng chọn lọc tổng thể. Hiện tại có 0 chủ điểm chọn lọc và 0 chủ điểm tốt.

Tiêu chí

 1. Tập hợp những bài viết hoặc danh sách tương tự, có liên quan chặt chẽ với nhau về một chủ đề chuyên biệt.
  (a) Có ít nhất ba bài viết hoặc danh sách.
  (b) Các bài viết hoặc danh sách tương tự nhau về một chủ đề được định nghĩa rõ ràng.
  (c) Các bài viết hoặc danh sách có liên kết với nhau, tốt hơn là sử dụng một bản mẫu, chung một thể loại hoặc siêu thể loại.
  (d) Không có khoảng trống rõ ràng (thiếu hoặc bài viết không chất lượng) trong chủ điểm. Một chủ điểm không nên chỉ chọn lựa những bài viết tốt nhất để đề cử.
 2. Chủ điểm phải có bài viết hoặc danh sách giới thiệu hoặc tổng kết.
 3. Mỗi bài viết hoặc danh sách phải có chất lượng cao, bao gồm cả nguồn.
  (a) Dành cho chủ điểm chọn lọc:
  (i) Ít nhất một phần tư (25%) các mục là chọn lọc, với tối thiểu hai bài viết tốt.
  (ii) Những bài viết còn lại là bài viết tốt.
  (b) Dành cho chủ điểm tốt:
  (i) Các mục là bài viết chọn lọc hoặc bài viết tốt.
  (c) Có thể có ngoại lệ cho những bài về nội dung quá hẹp hoặc do tính không ổn định của bài viết mà không được chọn là bài viết tốt hoặc bài viết chọn lọc.

Danh sách

Chủ điểm chọn lọc

Chủ điểm tốt

Đề cử

Một chủ điểm để được chọn thì cần thỏa mãn 2 điều kiện, có ít nhất 3 ý kiến “Đồng ý” và giải quyết hết những điểm “Chưa đồng ý” (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết). Những ứng cử viên vẫn còn điểm "chưa đồng ý" mà sau 30 ngày tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì loại khỏi danh sách ứng cử (ứng cử thất bại). Những bài đã có đủ 3 ý kiến đồng ý cũng cần có thời gian ứng cử ít nhất 2 tuần (đủ để các thành viên xem xét và cho ý kiến nếu cần) mới được gắn sao chọn lọc. Các “Ý kiến” không có giá trị trong việc kết luận. Tuy mọi thành viên đều có quyền đề cử nhưng chỉ ý kiến của các thành viên đủ điều kiện (có tài khoản ít nhất 1 tháng và 100 sửa đổi trước khi bắt đầu cuộc bỏ phiếu) mới có giá trị trong việc kết luận.

Gợi ý

Chủ điểm chọn lọc

Các hành tinh trong hệ Mặt Trời

9 bài viết
Bài viết chọn lọc Các hành tinh trong hệ Mặt Trời
Solar system.jpg
Bài viết chọn lọc Sao Thủy
Bài viết chọn lọc Sao Kim
Bài viết chọn lọc Trái Đất
Bài viết chọn lọc Sao Hỏa
Bài viết chọn lọc Sao Mộc
Bài viết chọn lọc Sao Thổ
Bài viết chọn lọc Sao Thiên Vương
Bài viết chọn lọc Sao Hải Vương


Đồng ý
Phản đối
Ý kiến

Lớp thiết giáp hạm König

5 bài viết
Bài viết chọn lọc Lớp thiết giáp hạm König
SMS Kronprinz Wilhelm in Scapa Flow.jpg
Bài viết chọn lọc König
Bài viết chọn lọc Grosser Kurfürst
Bài viết chọn lọc Markgraf
Bài viết chọn lọc Kronprinz


Đồng ý
Phản đối
Ý kiến

Lớp tàu chiến-tuần dương Moltke

3 bài viết
Bài viết chọn lọc Lớp tàu chiến-tuần dương Moltke
SMS Moltke LOC hec 01144.jpg
Bài viết chọn lọc Moltke
Bài viết chọn lọc Goeben


Đồng ý
Phản đối
Ý kiến

Lớp thiết giáp hạm Bayern

3 bài viết
Bài viết chọn lọc Lớp thiết giáp hạm Bayern
Bundesarchiv Bild 183-R17811, Linienschiff "Bayern".jpg
Bài viết chọn lọc Bayern
Bài viết chọn lọc Baden


Đồng ý
Phản đối
Ý kiến

Chủ điểm tốt

Đề nghị rút sao