Seznam kačjih pastirjev v Sloveniji

Seznam kačjih pastirjev v Sloveniji navaja 69 vrst kačjih pastirjev, za katere so bili zbrani podatki o pojavljanju na ozemlju Slovenije in leta 1997 objavljeni v pregledni publikaciji Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije, ki je nastala v sodelovanju med Centrom za kartografijo favne in flore ter Slovenskim odonatološkim društvom,[1] ter nekatere nove najdbe, objavljene v strokovni literaturi po izidu Atlasa. Vključuje dve vrsti, ki od 1960. let nista bili opaženi v Sloveniji, zato veljata za lokalno izumrli, vendar obstaja realna možnost, da sta bili samo spregledani.

Kačje pastirje na Slovenskem sta preučevala že pred stoletji Janez Vajkard Valvasor in Giovanni Antonio Scopoli, sistematično pa so bili prvič raziskani šele v 1960. letih po zaslugi zoologa Boštjana Kiaute.[2] Po mednarodnih merilih je zdaj razširjenost skupine razmeroma dobro poznana, Slovenija pa je bila tudi ena prvih evropskih držav, za katero je bil izdelan popoln pregled (atlas) favnističnih podatkov o kačjih pastirjih.[3] Skupno je na seznamu 72 vrst, od tega dve, za katere je pojavljanje vprašljivo, saj ju že pol stoletja ni opazil nihče.

Seznam

Taksonomija sledi referenčnemu delu Atlas of the European dragonflies and damselflies (2015),[3] slovenska imena pa »Seznamu slovenskih imen kačjih pastirjev«.[4] Podatki so povzeti po Atlasu kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije,[1] razen kjer je posebej navedeno.

Za stolpcema z imeni je stolpec s stanjem ogroženosti v Sloveniji, kot ga navaja Rdeči seznam kačjih pastirjev iz Pravilnika o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam.[5] Kategorije ogroženosti po tem seznamu so:

 • izumrla vrsta (EX) je bila na območju Slovenije dokazano navzoča v naravnih populacijah in je v preteklosti gotovo izumrla oziroma je bila iztrebljena na celotnem območju Republike Slovenije
 • domnevno izumrla vrsta (EX?), katere navzočnost je bila na območju Slovenije znana, že daljši čas pa je kljub iskanju ni več najti in obstaja utemeljeni sum, da je izumrla.
 • prizadeta vrsta (E), katere obstanek na območju Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Številčnost se je zmanjšala na kritično stopnjo oziroma njena številčnost zelo hitro upada v večjem delu areala.
 • ranljiva vrsta (V), za katero je verjetno, da bo v bližnji prihodnosti prešla v kategorijo V, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Številčnost vrste se je v velikem delu areala zmanjšala oziroma se zmanjšuje. Vrsta je zelo občutljiva na kakršnekoli spremembe oziroma poseljuje habitate, ki so na človekove vplive zelo občutljivi.
 • redka vrsta (R) je potencialno ogrožena zaradi svoje redkosti na območju Slovenije in lahko v primeru ogrožanja hitro preide v kategorijo E.
 • neopredeljena vrsta (I), za katero se domneva, da je ogrožena na območju Slovenije, vendar je na razpolago premalo podatkov za natančno uvrstitev v katero od zgornjih kategorij.

Večina (24) teh vrst je zavarovanih tudi po novejši Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah iz leta 2004, ki je sicer razveljavila prejšnji Pravilnik in njegovo krovno uredbo.[6] Označene so z zvezdico (*). Sledi stolpec s statusom ogroženosti vrste v globalnem merilu, kot ga določa Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN). Velika večina vrst, prisotnih v Sloveniji, globalno ni ogroženih, sodijo torej v kategorijo najmanj ogroženih vrst (Least concern, LC). Izjema sta obe vrsti studenčarjev (Cordulegaster), ki sta potencialno ogroženi.V tej kategoriji je tudi brzični škratec (Coenagrion mercuriale), ki pa je v Sloveniji verjetno že izumrl.[7]

V zadnjem stolpcu je fotografija primerka; kjer je možno, so prikazani samci, pri čemer pa se lahko samica po izgledu bistveno razlikuje. Možne so tudi manjše razlike glede na del območja razširjenosti, kjer je bil osebek fotografiran, in razvojni stadij (na primer pravkar preobražene živali so včasih manj živo obarvane).

Enakokrili kačji pastirji

slovensko ime znanstveno ime status (SLO) status (IUCN) opombe fotografija
modri bleščavec Calopteryx virgo Status iucn LC icon.svg Modri bleščavec
pasasti bleščavec Calopteryx splendens Status iucn LC icon.svg Pasasti bleščavec
zelena pazverca Chalcolestes viridis Status iucn LC icon.svg Vrsti C. viridis in C. parvidens sta zelo podobni, do l. 1997 sta veljali za eno, v Atlasu obravnavani skupaj (v Sloveniji sta prisotni obe). Zelena pazverca
presenetljiva pazverca Chalcolestes parvidens I Status iucn LC icon.svg Glej opombo pri C. viridis.
grmiščna zverca Lestes barbarus V Status iucn LC icon.svg Grmiščna zverca
barjanska zverca Lestes virens vestalis E* Status iucn LC icon.svg Barjanska zverca
južna zverca Lestes macrostigma R* Status iucn LC icon.svg
obvodna zverca Lestes sponsa Status iucn LC icon.svg Obvodna zverca
obrežna zverca Lestes dryas E* Status iucn LC icon.svg Obrežna zverca
prisojni zimnik Sympecma fusca Status iucn LC icon.svg Prisojni zimnik
sinji presličar Platycnemis pennipes Status iucn LC icon.svg Sinji presličar
rani plamenec Pyrrhosoma nymphula Status iucn LC icon.svg Rani plamenec
veliki rdečeokec Erythromma najas Status iucn NE icon.svg Veliki rdečeokec
mali rdečeokec Erythromma viridulum Status iucn LC icon.svg Mali rdečeokec
povodni škratec Coenagrion scitulum V Status iucn LC icon.svg Povodni škratec
koščični škratec Coenagrion ornatum V Status iucn LC icon.svg
travniški škratec Coenagrion puella Status iucn LC icon.svg Travniški škratec
stanjšani škratec Coenagrion pulchellum V Status iucn LC icon.svg Stanjšani škratec
brzični škratec Coenagrion mercuriale EX?* Status iucn NT icon.svg Brzični škratec
barjanski škratec Coenagrion hastulatum E* Status iucn LC icon.svg Ponovno odkrit v Sloveniji leta 1999.[8] Barjanski škratec
prodni paškratec Erythromma (Cercion) lindenii V Status iucn LC icon.svg Prodni paškratec
bleščeči zmotec Enallagma cyathigerum Status iucn LC icon.svg Bleščeči zmotec
bledi kresničar Ischnura pumilio Status iucn LC icon.svg Bledi kresničar
modri kresničar Ischnura elegans Status iucn LC icon.svg Modri kresničar
rdeči voščenec Ceriagrion tenellum E* Status iucn NE icon.svg Rdeči voščenec

Raznokrili kačji pastirji

slovensko ime znanstveno ime status (SLO) status (IUCN) opombe fotografija
šotna deva Aeshna caerulea R* Status iucn LC icon.svg Šotna deva
barjanska deva Aeshna juncea V Status iucn LC icon.svg Barjanska deva
bleda deva Aeshna mixta Status iucn LC icon.svg Bleda deva
višnjeva deva Aeshna affinis V Status iucn LC icon.svg Višnjeva deva
zelenomodra deva Aeshna cyanea Status iucn LC icon.svg Zelenomodra deva
rjava deva Aeshna grandis V Status iucn LC icon.svg Rjava deva
mahovna deva Aeshna subarctica elisabethae R* Status iucn NE icon.svg [9] Mahovna deva
zelena deva Aeshna viridis E* Status iucn LC icon.svg [10] Zelena deva
deviški pastir Anaciaeschna (Aeshna) isosceles V Status iucn NE icon.svg Deviški pastir
veliki spremljevalec Anax imperator Status iucn LC icon.svg Veliki spremljevalec
modroriti spremljevalec Anax parthenope Status iucn LC icon.svg Modroriti spremljevalec
afriški minljivec Hemianax (Anax) ephippiger Status iucn LC icon.svg Afriški minljivec
zgodnji trstničar Brachytron pratense V Status iucn LC icon.svg Zgodnji trstničar
popotni porečnik Gomphus vulgatissimus V Status iucn LC icon.svg Popotni porečnik
rumeni porečnik Gomphus flavipes EX?* Status iucn LC icon.svg Ponovno odkrit leta 2011,[10] v uradnem slovenskem Rdečem seznamu najdba še ni upoštevana. Rumeni porečnik
velika peščenka Lindenia tetraphylla EX* Status iucn LC icon.svg Velika peščenka
kačji potočnik Ophiogomphus cecilia V* Status iucn LC icon.svg Kačji potočnik
bledi peščenec Onychogomphus f. forcipatus Status iucn LC icon.svg Bledi peščenec
veliki studenčar Cordulegaster heros V* Status iucn NT icon.svg Eden največjih evropskih kačjih pastirjev. Prodni studenčar
povirni studenčar Cordulegaster bidentata V Status iucn NT icon.svg Mačkov studenčar
močvirski lebduh Cordulia aenea Status iucn LC icon.svg Močvirski lebduh
kovinski lesketnik Somatochlora metallica E* Status iucn LC icon.svg Kovinski lesketnik
sredozemski lesketnik Somatochlora meridionalis Status iucn LC icon.svg Sredozemski lesketnik
barjanski lesketnik Somatochlora arctica R* Status iucn NE icon.svg Barjanski lesketnik
lisasti lesketnik Somatochlora flavomaculata V Status iucn LC icon.svg Lisasti lesketnik
alpski lesketnik Somatochlora alpestris R* Status iucn NE icon.svg [11] Alpski lesketnik
nosna jezerka Epitheca bimaculata V Status iucn NE icon.svg Nosna jezerka
lisasti ploščec Libellula quadrimaculata Status iucn LC icon.svg Lisasti ploščec
črni ploščec Libellula fulva V Status iucn LC icon.svg Črni ploščec
modri ploščec Libellula depressa Status iucn LC icon.svg Modri ploščec
prodni modrač Orthetrum cancellatum Status iucn LC icon.svg Prodni modrač
temni modrač Orthetrum albistylum Status iucn LC icon.svg Temni modrač
sinji modrač Orthetrum brunneum Status iucn LC icon.svg Sinji modrač
mali modrač Orthetrum coerulescens Status iucn LC icon.svg Mali modrač
opoldanski škrlatec Crocothemis erythraea Status iucn LC icon.svg Opoldanski škrlatec
progasti kamenjak Sympetrum striolatum Status iucn LC icon.svg Progasti kamenjak
navadni kamenjak Sympetrum vulgatum Status iucn LC icon.svg Navadni kamenjak
sredozemski kamenjak Sympetrum meridionale R* Status iucn LC icon.svg Sredozemski kamenjak
malinovordeči kamenjak Sympetrum fonscolombii Status iucn LC icon.svg Malinovordeči kamenjak
rumeni kamenjak Sympetrum flaveolum R* Status iucn LC icon.svg Rumeni kamenjak
krvavordeči kamenjak Sympetrum sanguineum Status iucn LC icon.svg Krvavordeči kamenjak
stasiti kamenjak Sympetrum depressiusculum E* Status iucn NE icon.svg Stasiti kamenjak
črni kamenjak Sympetrum danae E* Status iucn NE icon.svg Črni kamenjak
pasasti kamenjak Sympetrum pedemontanum R* Status iucn LC icon.svg Pasasti kamenjak
mrtvični spreletavec Leucorrhinia caudalis E* Status iucn LC icon.svg Mrtvični spreletavec
barjanski spreletavec Leucorrhinia dubia E* Status iucn LC icon.svg Barjanski spreletavec
dristavični spreletavec Leucorrhinia pectoralis E* Status iucn LC icon.svg Dristavični spreletavec

Sklici in opombe

 1. 1,0 1,1 Kotarac, Mladen (1997). Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije z Rdečim seznamom. Miklavž na Dravskem polju: Center za kartografijo favne in flore. COBISS 41247233. ISBN 961-90512-0-3. 
 2. Bedjanič, Matjaž (2003). "Kačji pastirji". V Sket, Boris s sod. Živalstvo Slovenije. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. str. 281–289. COBISS 123099392. ISBN 86-365-0410-4. 
 3. 3,0 3,1 Boudot, Jean-Pierre; Kalkman, Vincent J., ur. (2015). Atlas of the European dragonflies and damselflies. Nizozemska: KNNV Publishing. ISBN 978-90-5011-4806. 
 4. Geister, Iztok (1999). "Seznam slovenskih imen kačjih pastirjev (Odonata)". Exuviae 5 (1): 1–5. 
 5. "Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam". Uradni list RS (82/2002). https://www.uradni-list.si/1/content?id=38615.  - Priloga 21: Rdeči seznam kačjih pastirjev (Odonata)
 6. "Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah". Uradni list RS (46/2004). http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2216.  - Priloga 1: Seznam živalskih vrst, katerih živali so zavarovane
 7. "The IUCN Red List of threatened species" (2015-4 izd.). Svetovna zveza za varstvo narave. Pridobljeno dne 2.4.2016. 
 8. Bedjanič, Matjaž; Weldt, Saso (2000). "Rediscovery of Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) in Slovenia (Zygoptera: Coenagrionidae)". Exuviae 7 (1): 27–30. 
 9. Bedjanič, Matjaž (1999). "Aeshna subarctica elisabethae Djakonov 1922, new for the odonate fauna of Slovenia (Anisoptera: Aeshnidae)". Exuvia 6 (1): 7–10. 
 10. 10,0 10,1 Šácha, Dušan; Bedjanič, Matjaž. "Ponovno odkritje ogroženega rumenega porečnika Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) v Sloveniji po pol stoletja (Odonata: Gomphidae)" (PDF). Natura Sloveniae 13 (2): 37–43. 
 11. Brockhaus, Thomas (1999). "Ein Nachweis von Aeshna subarctica elisabethae Djakonov, 1922 und Somatochlora alpestris (Sélys, 1840) im Hochmoor Šijec auf der Pokljuka, NW Slowenien (Anisoptera: Aeshnidae, Corduliidae)". Exuviae 6 (1): 11–13.