Главная страница

Schemat przedstawiający morfologię zapisu EKG pojedynczego cyklu pracy serca.

Załamek P - w terminologii medycznej określenie fragmentu zapisu elektrokardiograficznego odpowiadającego depolaryzacji przedsionków serca.

Fizjologia

Fala pobudzenia rozpoczyna się w węźle zatokowo-przedsionkowym (węzeł SA), którego depolaryzacja nie wywołuje jednak zmian w EKG. Załamek P jest wyrazem depolaryzacji mięśniówki przedsionków, która szerzy się promieniście z węzła SA. Fala depolaryzacyjna dociera do najdalej położonych fragmentów mięśniówki w czasie około 80m/s. Fala pobudzenia jest przewodzona zazwyczaj w kierunku większości elektrod aparatu (wektor siły elektromotorycznej jest skierowany ku dołowi i w lewo), stąd dodatnie wychylenie załamków w tych odprowadzeń. Jedynie w przypadku aVR kierunek przepływu jest przeciwny (elektroda aVR umieszczona jest na prawej ręce), dlatego zwykle załamek P w tym odprowadzeniu ma amplitudę ujemną. Ramię wstępujące załamka odpowiada pobudzeniu prawego przedsionka, a część zstępująca - lewego.

Depolaryzacja całości mięśniówki przedsionków zajmuje około 80 ms, stąd czas trwania załamka P w zapisie EKG również wynosi przeciętnie około 80 ms.

Mniejsze wychylenie załamków P w stosunku do zespołów QRS wynika z różnej masy mięśniówki przedsionków i komór. Powstające napięcia są odpowiednio niższe.

Repolaryzacja przedsionków jest niewidoczna w zapisie EKG, gdyż występuje w trakcie czasu trwania depolaryzacji komór, co w EKG odpowiada załamkom QRS. Ewentualne wychylenia linii izoelektrycznej są całkowicie schowane w QRS-ach. Repolaryzacja rozpoczyna się od miejsca pierwszego pobudzenia, to jest od okolic węzła przedsionkowo-komorowego. Przebiega w tym samym kierunku co depolaryzacja, ale wektor siły elektromotorycznej jest skierowany ku górze i na prawo, czyli w kierunku przeciwnym.

Warunki prawidłowe

Animacja przedstawiająca zależność pomiędzy szerzeniem się fali pobudzenia w układzie bodźcotwórczo-przewodzącym serca i mięśniówką przedsionków i komór a zmianami w zapisie EKG.

W warunkach prawidłowych załamek P jest dodatni w odprowadzeniach:

 • I
 • II
 • aVF
 • V3-V6

Zwykle dodatni w:

 • III (rzadko płaski, dwufazowy lub ujemny)
 • V2 (rzadko dwufazowy lub ujemny)

Ujemny:

 • aVR

W odprowadzeniu aVL jest przeważnie płaski (może być również w linii izoelektrycznej lub dodatni), a w V1 zmienny (może był ujemny, dodatni, płaski lub dwufazowy).

Czas trwania prawidłowego załamka P wynosi zwykle mniej niż 0,12 s (zwykle 0,04-0,11 s), a amplituda jest nie wyższa niż 2,5 mm (0,25 mV) w odprowadzeniach kończynowych i 3 mm (0,3 mV) w odprowadzeniach przedsercowych.

Prawidłowy kąt nachylenia osi elektrycznej w płaszczyźnie czołowej mieści się w zakresie 0° do +70° (zwykle wynosi około +60°).

Cechą prawidłowego rytmu zatokowego jest obecność załamków P przed każdym zespołem QRS oraz występowanie dodatnich załamków w odprowadzeniach I i II i ujemnego w odprowadzeniu aVR.

Załamki P występują w regularnych od siebie odstępach. Jedyną niepatologiczną sytuacją, w której dochodzi do niemiarowości w zakresie załamków P jest niemiarowość zatokowa.

Patologia

Załamek
Opis
Występowanie
Morfologia[1]
Niska amplituda załamków
Płaskie załamki o niewielkiej dodatniej amplitudzie w stosunku do linii izoelektrycznej (może to być wariant normy). Plaski zalamek P.svg
Wysoka amplituda załamków
Wysokie załamki P, ale o amplitudzie nieprzekraczającej wartości prawidłowych (może to być wariant normy). P pulmonale.svg
P pulmonale
Wysokie, kończyste załamki P o amplitudzie przekraczającej 2,5 mm w II, III, aVF. Ujemne załamki P w aVL.
 • przerost prawego przedsionka
P pulmonale.svg
P mitrale
Szerokie, dwuszczytowe załamki P w I i II. Dwufazowy załamek P w V1 o przewadze fazy ujemnej.
 • przerost lewego przedsionka
 • zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego
P mitrale.svg
Ujemne załamki P w I
W warunkach prawidłowych załamki P w I są dodatnie. Odwrocony zalamek P.svg
Ujemne załamki P w II, III, aVF
W warunkach prawidłowych załamki P w II, III i aVF są dodatnie.
 • wsteczna depolaryzacja z dolnych partii układu bodźcotwórczego serca (ektopowe ośrodki w dolnych częściach przedsionków, łącze przedsionkowo-komorowe, komory)
Odwrocony zalamek P.svg
Zazębiony załamek P
Zazębienie na ramieniu zstępującym załamka.
 • zaburzenia przewodnictwa w obrębie przedsionków
Zazebiony załamek P.svg
Fala f
Brak załamków P w zapisie. Występują drobne, nieregularne drgania linii izoelektrycznej. Fala f.svg
Fala F
Brak załamków P w zapisie. Występują większe niż w przypadku fali f, regularne drgania linii izoelektrycznej. Fala F2.svg
Brak załamków P
Załamki P nie występują. Brak fali charakterystycznych dla migotania/trzepotania przedsionków. Brak zalamka P.svg
Rzekomy brak załamków P
W zapisie EKG brak załamków P. Są zawarte w zespole QRS obecnego pobudzenia lub w załamku T pobudzenia poprzedniego. Zalamek P ukryty w zal T.svg
Załamki P różnokształtne
Załamki P o różnej morfologii w pojedynczym zapisie EKG.
 • nadkomorowy, wędrujący rozrusznik
Zmieniony kształt załamka P
Występowanie załamków P o zmienionym kształcie w porównaniu do załamków zatokowych. Nieprawidlowy zalamek P.svg
 1. Poniższe grafiki są jedynie schematami nieoddającymi w sposób szczegółowy poszczególnych zależności i proporcji pomiędzy składowymi zapisu EKG. Ich celem jest jedynie zaznaczenie wyglądu poszczególnych patologii dotyczących załamka P.

Bibliografia

 • Ocena morfologiczna elektrokardiogramu. W: Barbara Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski: Podręcznik elektrokardiografii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005, s. 54-55. ISBN 83-200-3011-0.
 • Andrew R Houghton, David Gray: EKG - jasno i zrozumiale. Bielsko-Biała: α-medica press, 1998, s. 17-19, 102-112. ISBN 83-88778-15-3.
 • Stanisław Konturek: Fizjologia człowieka. Układ krążenia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 51-54. ISBN 83-233-1481-0.
 • Tomasz Tomasik, Adam Windak, Anna Skalska, Jolanta Kulczycka-Życzkowska, Józef Kocemba: Elektrokardiografia dla lekarza praktyka. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", 1996, s. 21, 33-35. ISBN 83-85688-03-X.

Szablon:Hmed