Главная страница

Ten artykuł dotyczy dominikanina, Sługi Bożego (1878–1949). Zobacz też: inne postaci noszące to imię.
Jacek
Jacek Woroniecki
Adam Marian Tomasz Pius Leon książę Korybut Woroniecki
Ilustracja
Marcin Stanisław Gillet, Jacek Woroniecki i Henryk Jakubiec
Data i miejsce urodzenia 21 grudnia 1878
Lublin
Data i miejsce śmierci 18 maja 1949
Kraków
rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Okres sprawowania 1922–1924
Wyznanie katolickie
Kościół łaciński
Inkardynacja dominikanie
Prezbiterat 10 marca 1906

Jacek Woroniecki (ur. 21 grudnia 1878 w Lublinie, zm. 18 maja 1949 w Krakowie) – polski duchowny katolicki, dominikanin, Sługa Boży Kościoła katolickiego. Teolog, pedagog, etyk, moralista i filozof-scholastyk. Wieloletni wykładowca akademicki, rektor KUL w latach 1922–1924, profesor Angelicum, założyciel Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi. Jeden z najwybitniejszych polskich tomistów.

Biografia

Pochodzenie i młodość

Adam Marian Tomasz Pius Leon Woroniecki urodził się 21 grudnia 1878 roku w Lublinie[1]. Pochodził z bardzo starego rodu książąt Woronieckich, który był gałęzią kniaziów Nieświckich. Wychowywał się w majątku Kanie koło Chełma należącym do jego rodziców – księcia Mieczysława Woronieckiego i Marii z Drohojowskich[2][3]. Był drugim z ośmiorga dzieci[4][5]. W domu zapewniono mu wszechstronny rozwój intelektualny[1], interesowały go nauki humanistyczne i literatura. Uczył się dobrze, lubił sporty, był dobrym jeźdźcem, przez krótki czas uprawiał strzelectwo[6]. Od dzieciństwa wyróżniał się wysoką religijnością[2][7].

Początkową edukację odbierał w domu od sprowadzonej z Anglii guwernantki[8]. W 1892 roku został przyjęty do drugiej klasy IV Gimnazjum Męskiego w Warszawie, które ukończył zdaniem egzaminu maturalnego w 1898[1]. Nakłoniony przez ojca rozpoczął służbę wojskową w pułku huzarów grodzieńskich w Warszawie, co miało mu otworzyć drogę do najwyższych urzędów[2][9]. Służbę ukończył w randze korneta[10]. Od 1899 roku studiował na katolickim Uniwersytecie Fryburskim w Szwajcarii i uzyskał licencjat wpierw z nauk przyrodniczych (1902), a następnie z teologii (1905)[10].

Kapłaństwo

Tablica pamiątkowa w Kościele św. Jacka na warszawskim Nowym Mieście poświęcona o. Woronieckiemu

W 1905 wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie (w wyborze stanu duchownego utwierdził go o. Honorat Koźmiński), gdzie 10 marca 1906 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Jaczewskiego[2]. Biskup Jaczewski powierzył mu obowiązki osobistego sekretarza i kapelana. O. Woroniecki jednocześnie do końca 1907 roku wykładał w lubelskim seminarium katechetykę oraz Pismo Święte, pełnił również funkcję prefekta w Prywatnym Męskim Gimnazjum im. Stefana Batorego[11][12]. Następnie wyjechał ponownie do Szwajcarii, aby kontynuować studia[13]. Ukończył je w 1909 roku doktoratem z teologii pt. Główne podstawy socjologii tomistycznej[2][a]. 10 września 1910 roku, po obronie tytułu i po śmierci ojca wstąpił do zakonu dominikanów[14], gdzie otrzymał imię zakonne Jacek[15]. Po odbyciu skróconego nowicjatu w klasztorze w Fiesole koło Florencji złożył śluby zakonne 11 października 1911 roku[16]. Następnie przez jeden semestr uzupełniał studia na Collegium Angelicum, po czym został skierowany do Fryburga, gdzie zajmował się formacją księży studentów i był także kapelanem młodzieży uniwersyteckiej[2][17].

W latach 1913–1914 przebywał w dominikańskim klasztorze w Berlinie[1]. Lata 19141919 spędził w Krakowie; wykładał etykę w tamtejszym dominikańskim Studium Generalnym[2]. Uporządkował również istniejące w tej placówce archiwum dokumentów pergaminowych[13]. W 1916 generał zakonu o. Ludwig Theissling zaoferował o. Woronieckiemu katedrę filozofii na Angelicum, jednak propozycja nie mogła zostać przyjęta z powodu wojny[18]. W 1918 został powołany do Polskiej Akademii Umiejętności[19].

W 1919 roku o. Woroniecki rozpoczął wykłady teologii moralnej i etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim[2]. Jednocześnie był dyrektorem konwiktu księży studentów[13]. W czasie wojny polsko–bolszewickiej był kapelanem lotnym Wojska Polskiego[20]. W 1922 roku został wybrany rektorem uczelni w miejsce zmarłego na gruźlicę ks. prof. Idziego Radziszewskiego[2][21]. Okres rządów rektorskich o. Woronieckiego był naznaczony kłopotami finansowymi, które potęgował spadek wartości waluty[4]. Były to najtrudniejsze lata w historii uniwersytetu. W ocenie biskupa Mariana Fulmana dzięki skutecznym staraniom o pozyskanie funduszy udało mu się uratować uczelnię przed upadkiem. Przyczynił się również do rozwoju naukowego uczelni, dzięki staraniom o pozyskiwanie najlepszych wykładowców krajowych i zagranicznych[9][13]. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia musiał złożyć dymisję ze stanowiska rektora w marcu 1924 roku[22], pozostał jednak dziekanem Wydziału Teologicznego[4]. Najważniejsze pisma o. Woronieckiego powstały w okresie, gdy przebywał w Lublinie[2][4].

22 sierpnia 1929 został mianowany profesorem teologii moralnej i pedagogiki na papieskim uniwersytecie dominikańskim Angelicum w Rzymie[2]. Wówczas otrzymał tytuł magistra świętej teologii, najwyższy dominikański tytuł naukowy[23]. Z powodu złego stanu zdrowia w 1933 roku musiał wracać do kraju[13]. Objął we Lwowie kierownictwo nad dominikańskim studium filozoficzno-teologicznym, wykładał teologię moralną, patrologię i historię Kościoła[2]. W 1934 roku polska prowincja dominikanów nabyła plac na warszawskim Służewie, na którym stanął dominikański klasztor. Ojciec Woroniecki, pełniący wówczas funkcję syndyka, w porozumieniu z generałem zakonu o. Gilletem podjął decyzję o finansowaniu budowy ze sprzedaży majątków dominikańskich leżących na Kresach[24]. Za tę decyzję spotkała go krytyka środowisk prawicowych, zarzucano mu „wyzbywanie się narodowego dziedzictwa na rzecz Ukraińców i Żydów”[25]. Jego planem było zniesienie małych, prowincjonalnych klasztorów w Polsce i skierowanie działalności polskich dominikanów na duże ośrodki miejsce i uniwersyteckie[13].

W 1932 założył Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi, którego celem w zamyśle o. Woronieckiego miało być ewangelizowanie ludności rosyjskiej na terenach, gdzie silne wpływy miał ateistyczny komunizm sowiecki[2]. Zgromadzenie działało początkowo poprzez wyjazdy misyjne. Po upadku ZSRR powstały placówki w Fastowie, Kijowie i Rokitnie na Ukrainie, Lipawie i Kuldīdze na Łotwie oraz w Orle w Rosji[26]. Powstała również placówka w Boliwii[27].

Od 1937 do 1939 pracował w Warszawie, gdzie zainicjował budowę studium dominikańskiego i pełnił tamże funkcję rektora[2]. W 1938 roku Kapituła prowincjonalna mianowała go postulatorem do spraw beatyfikacji i kanonizacji[13]. W latach 1938–1939 był redaktorem „Szkoły Chrystusowej[2]. Wybuch II wojny światowej zastał go w Krakowie i tam już o. Woroniecki pozostał do końca życia. Prowadził wykłady dla zakonników dominikańskich, wygłaszał rekolekcje, kończył wcześniej rozpoczęte książki[28]. Jego uczniem był wówczas o. Mieczysław Krąpiec[2][28].

O. Woroniecki chorował na wagotonię, uremię i neurastenię[29][30][31]. Od 1944 ze względu na zły stan zdrowia poświęcił się wyłącznie pisaniu[32]. 3 kwietnia 1948 roku po raz ostatni odprawił Mszę świętą[33]. Zmarł 18 maja 1949 roku wskutek ciężkiego ataku serca. Pogrzebany został w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim[34][32]. W 1960 roku szczątki zostały przeniesione do Kościoła św. Jacka w Warszawie[9]. Proces beatyfikacyjny o. Woronieckiego został zainicjowany 7 grudnia 2004[35][32]. Rolę postulatora pełni dominikanin, o. Andrzej Potocki[36]. Ulica na lubelskiej dzielnicy Wrotków nosi jego imię[37].

O. Woroniecki znał 10 języków obcych[38].

Myśl

O. Jacek Woroniecki czerpał przede wszystkim z myśli św. Tomasza z Akwinu[4]. Niemal każda jego praca miała w sobie coś z myśli Akwinaty[2]. O. Woroniecki swój osąd myśli św. Tomasza zawarł w pracy Katolickość tomizmu[2][b]. Podkreślał uniwersalizm tomizmu[39]. Zdaniem o. Bocheńskiego, o. Woroniecki był najwybitniejszym ówcześnie żyjącym polskim tomistą[40].

Był niechętny „nowinkom pedagogicznym” i sprzeciwiał się skoncentrowaniu pedagogiki na samym dzieciństwie[41]. Głosił potrzebę ześrodkowania jej wysiłków również na dążeniu do pełni rozwoju cech przyrodzonych i nadprzyrodzonych u człowieka dorosłego[2]. Celem wychowania w jego ujęciu winno być wykształcenie sprawności pomagających w funkcjonowaniu w wieku dojrzałym[42]. Ponieważ o ocenie moralnej danego postępku przesądza zgodność decyzji człowieka z własnym – omylnym – sumieniem, za najważniejsze zadanie pedagogiki uznawał odpowiednie wychowanie sumienia[9]. Hagiografia była dlań doniosłym środkiem wychowawczym[2].

Głównym polem pisarstwa o. Woronieckiego była etyka. Korzystając z myśli św. Tomasza, stworzył etykę wychowawczą, którą zawarł w 2-tomowym dziele Katolicka etyka wychowawcza. Zarysował w niej chrześcijański model wychowania[43]. Kładł w niej nacisk nie na postępowanie i normy moralne, lecz przede wszystkim na cechy charakteru i wychowanie, również samego siebie – poprzez własny wysiłek[44]. Podkreślał istotność samowychowania, czyli własnego, dobrowolnego i świadomego wysiłku w budowaniu własnego człowieczeństwa[45]. Etyka była dlań ściśle powiązana z pedagogiką, gdyż etyka opisuje określony ideał, natomiast pedagogika wskazuje drogę jego realizacji[46][47].

Krytykował tzw. intelektualizm moralny, czyli prymat rozumu kosztem wolnej woli człowieka[2][c]. Był przeciwnikiem indywidualizmu, który jego zdaniem przyczyniał się do szerzenia egoizmu, osłabienia religijności i pojawiania się postaw antyspołecznych[48][9]. Indywidualizmowi przeciwstawiał personalizm[49]. Walczył również z sentymentalizmem, czyli postawą, w której istotą przeżycia religijnego jest uczucie; o. Woroniecki uznawał je za drugorzędne wobec rozumu i woli[50][2]. Piętnował fideizm, który w jego osądzie upośledzał aspekt rozumowy w wierze[51]. W książce Około kultu mowy ojczystej przekonywał, że nauka w szkole średniej, zamiast być nauczaniem niepowiązanych ze sobą przedmiotów, powinna być oparta na jednym przedmiocie głównym, tzn. uczeniu wyrażania się w mowie i w piśmie w języku polskim[52][53][54].

Książki

Pełen wykaz prac o. Woronieckiego, publikowanych w latach 1903–2005, wynosi 296 pozycji[55]. Poniższa lista przedstawia pierwsze wydania najważniejszych prac o. Woronieckiego.

 • Jacek Woroniecki: Katolicka etyka wychowawcza. T. I. Kraków: Wydawnictwo Mariackie, 1948, s. 420.
 • Jacek Woroniecki: Katolicka etyka wychowawcza. T. II/1. Kraków: Wydawnictwo Mariackie, 1948, s. 476.
 • Jacek Woroniecki: Katolicka etyka wychowawcza. T. II/2. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1986, s. 446.
 • Jacek Woroniecki: Katolickość tomizmu. Lublin: Uniwersytet Lubelski, 1924, s. 96.
 • Jacek Woroniecki: Królewskie kapłaństwo. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1919, s. 168.
 • Jacek Woroniecki: Macierzyńskie Serce Maryi. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1946, s. 228.
 • Jacek Woroniecki: Około kultu mowy ojczystej. Lwów: Książnica-Atlas, 1925, s. 112.
 • Jacek Woroniecki: Pełnia modlitwy. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1925, s. 156.
 • Jacek Woroniecki: Św. Jacek Odrowąż i wprowadzenie zakonu kaznodziejskiego do Polski. Katowice: Księgarnia Św. Jacka, 1947, s. 347.
 • Jacek Woroniecki: Tajemnica Miłosierdzia Bożego. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1945, s. 155.

Zobacz też

Uwagi

Szablon:Przypisy-lista

Przypisy

Szablon:Przypisy-lista

Bibliografia

 • s. Imelda Zofia Błeszyńska OP: O. Jacek Woroniecki. Dominikanin – Wychowawca – Patriota. Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, 2006, s. 272. ISBN 83-88162-39-X.
 • Człowiek – moralność – wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego OP. Jerzy Gałkowski, Maurycy Lucjan Niedziela OP (red.). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2000, s. 297. ISBN 83-7306-016-2.
 • Maurycy Lucjan Niedziela OP: Próba biografii Jacka Woronieckiego OP i jego Wyznania. Lublin: Gaudium, 2011, s. 261. ISBN 978-83-89659-95-8.

Linki zewnętrzne

 1. a b c d Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Niedziela
  BŁĄD PRZYPISÓW
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Polak
  BŁĄD PRZYPISÓW
 3. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Róża Sobańska Wocial Jacek
  BŁĄD PRZYPISÓW
 4. a b c d e Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Karolewicz
  BŁĄD PRZYPISÓW
 5. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Kem21
  BŁĄD PRZYPISÓW
 6. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie s Błeszyńska s 17
  BŁĄD PRZYPISÓW
 7. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie s Błeszyńska s 25
  BŁĄD PRZYPISÓW
 8. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie s Błeszyńska s 20
  BŁĄD PRZYPISÓW
 9. a b c d e Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie PTTA
  BŁĄD PRZYPISÓW
 10. a b Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Sługa s 17
  BŁĄD PRZYPISÓW
 11. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Kem22
  BŁĄD PRZYPISÓW
 12. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Grażyna Karolewicz Źródła
  BŁĄD PRZYPISÓW
 13. a b c d e f g Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie SłTeo
  BŁĄD PRZYPISÓW
 14. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Próba s 37
  BŁĄD PRZYPISÓW
 15. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Abp Bolesław Pylak Maryjność
  BŁĄD PRZYPISÓW
 16. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Postać9
  BŁĄD PRZYPISÓW
 17. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Próba s 38
  BŁĄD PRZYPISÓW
 18. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie s Błeszyńska s 74
  BŁĄD PRZYPISÓW
 19. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Sługa s 26
  BŁĄD PRZYPISÓW
 20. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Postać11
  BŁĄD PRZYPISÓW
 21. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie s Błeszyńska ss 90 91
  BŁĄD PRZYPISÓW
 22. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie s Błeszyńska s 99
  BŁĄD PRZYPISÓW
 23. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Leszek Albański Aktualność
  BŁĄD PRZYPISÓW
 24. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Próba s 103
  BŁĄD PRZYPISÓW
 25. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Próba s 104
  BŁĄD PRZYPISÓW
 26. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Próba s 130
  BŁĄD PRZYPISÓW
 27. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie s.WPCh24.pl
  BŁĄD PRZYPISÓW
 28. a b Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Idziemy
  BŁĄD PRZYPISÓW
 29. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Wspomnienia-s64
  BŁĄD PRZYPISÓW
 30. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Niedziela2
  BŁĄD PRZYPISÓW
 31. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie s.WNDz
  BŁĄD PRZYPISÓW
 32. a b c Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie ks.PT
  BŁĄD PRZYPISÓW
 33. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Sługa s 33
  BŁĄD PRZYPISÓW
 34. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Maurycy Lucjan Niedziela
  BŁĄD PRZYPISÓW
 35. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Dominikanki
  BŁĄD PRZYPISÓW
 36. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie APot-cki
  BŁĄD PRZYPISÓW
 37. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Próba s 145
  BŁĄD PRZYPISÓW
 38. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie s Błeszyńska s 229
  BŁĄD PRZYPISÓW
 39. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie HisFilPol514
  BŁĄD PRZYPISÓW
 40. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Wspomnienia-s59
  BŁĄD PRZYPISÓW
 41. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Chłodna
  BŁĄD PRZYPISÓW
 42. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie StG119
  BŁĄD PRZYPISÓW
 43. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Wanda Kamińska O poszukiwaniu
  BŁĄD PRZYPISÓW
 44. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Wspomnienia-s60
  BŁĄD PRZYPISÓW
 45. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie SłoKat976
  BŁĄD PRZYPISÓW
 46. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Sługa s 114
  BŁĄD PRZYPISÓW
 47. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie StG118
  BŁĄD PRZYPISÓW
 48. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Jerzy Gałkowski Filozofia
  BŁĄD PRZYPISÓW
 49. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie KK139
  BŁĄD PRZYPISÓW
 50. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie abp Bolesław Pylak Maryjność
  BŁĄD PRZYPISÓW
 51. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie KK114
  BŁĄD PRZYPISÓW
 52. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Wspomnienia-s63
  BŁĄD PRZYPISÓW
 53. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Andrzej Potocki OP Problemy
  BŁĄD PRZYPISÓW
 54. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie RRwkZ
  BŁĄD PRZYPISÓW
 55. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Sługa s 157 174
  BŁĄD PRZYPISÓW


Błąd w przypisach: Istnieje znacznik <ref> dla grupy o nazwie „uwaga”, ale nie odnaleziono odpowiedniego znacznika <references group="uwaga"/>
BŁĄD PRZYPISÓW