Krebsov ciklus

Krebsov ciklus ili ciklus limunske kiseline odvija se u mitohondrijima.

Ciklus limunske kiseline je dobio naziv po istraživaču Hansu Krebsu kojemu je za njegova postignuća dodijeljena Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu 1953. godine.

Procesom nastaje pirogrožđana kiselina koja ulazi u mitohondrije i procesom oksidativne dekarboksilacije pretvara se u aktivnu octenu kiselinu (acetil-koenzim), a ona se Krebsovim ciklusom povezuje s oksaloctenom kiselinom i pretvara u limunsku kiselinu.

Limunska kiselina podliježe oksidacijama i ponovno prelazi u oksaloctenu kiselinu. Limunska kiselina neprestano nastaje i razgrađuje se u kružnom toku reakcija među kojima su važne oksidoreduktivne reakcije.

Predložak:Link FA