Bunyag

Pagbunyag sa Katoliko

Bunyag o Bautismo mao ang relihiyoso nga ritwal sa pagpuripikar pinaagi sa tubig nga sagad maasosyar sa admisyon sa pagkamiyembro o pagkatibuok sa pagkamiyembro sa usa ka tawo ngadto sa Kristiyanismo.