Главная страница

Спортен клуб е организация, която поощрява и осъществява тренировъчна и състезателна дейност по един или няколко вида спорт. Често спортните клубове са организирани в лиги и провеждат турнири.

В България спортните клубове получават своя статут (спортен лиценз) по смисъла на „Закона за физическото възпитание и спорта“ и се регистрират по „Закона за юридическите лица с нестопанска цел“ като юридическо лице (сдружение с нестопанска цел) или по „Търговския закон“ като акционерно дружество.